story

Signs & Promotion - who we are
B&B 2000 manufactures a large variety of interior and exterior signage to fit your imaging needs. No project is too big or too small! We will manage your entire project from concept to completion. B&B 2000. We are The Imaging Experts; let us help you get the look you want!

Survey


Our skilled survey team will come to your site to take detailed measurements and photos. We will examine your property and surroundings to help you identify the best location of your signs. A member of our sales team will meet you on site to establish scope of work specific to your location. We are dedicated to increasing your profits!

Design


B&B 2000 can make it happen! We understand that creating and marketing your business is necessary to help you attract your client. With over 14 years of experience we take pride in being The Imaging Experts. Our Company’s design team incorporates all logos and brands to help us create the right image for you. We can help turn your vision into a vibrant illuminated sign that truly expresses the essence of your identity. We are exterior imaging professionals of all types of brands and are fully capable of the full range of steps in creating your image. Our custom designs will make you stand out in a crowd.

Project Management


Our Project Management team’s foremost focus is to insure that the customer’s needs are met. They work directly with the customer throughout the entire project. We are accustomed to working under tight deadlines and ensure that your project is done correctly the first time.

Manufacturing


Our in-house staff is fully capable of the complete manufacturing of signs constructed of all available materials. Our machinery is cutting-edge and processes are suited to manufacture all signs expeditiously and cost-effectively. Examples are channel letters, decals, banners & flags, canopies, constructed in materials such as wood, aluminum, foam, paper, and all types of acrylic substrates. Additionally both illuminated and non-illuminated signs, pole signs, monument signs, vacuum formed signs, neon signs, and custom vinyl. We also handle all types of scenarios requiring paint including hand lettering.
B&B 2000 prodhon një larmi të madhe të reklamave te brendshme dhe të jashtme dhe qe përshtaten me nevojat tuaja të imazhit . Asnjë projekt nuk është shumë i madh ose shumë i vogël per ne ! Ne do të menaxhojmë të gjithë projektin tuaj nga koncepti deri ne përfundimin. Ne jemi Imazh Ekspertë , na ndihmoni të merrni ate qe ju dëshironi !

Studimi


Ekipi ynë eshte I aftë te beje survey, do të vijmë në vendin tuaj për të marrë masat e detajuara dhe foto mbi ate qe ju doni te prodhoni. Ne do të shqyrtojmë vendin dhe rrethinat për të ndihmuar dhe identifikuar vendin më të mirë të shenjave tuaja . Një anëtar i ekipit tonë do ta takoni në vend, për të vendosur fushën e pamjes dhe veprimin e punës specifike për vendndodhjen e reklames suaj .
Ne jemi të përkushtuar për të rritur fitimet tuaja !

Projektimi


Ne e kuptojmë se krijimi dhe marketingu ne biznesit tuaj është e nevojshme për të ndihmuar dhe tërhequr klientin tuaj . Me mbi 14 vjet përvojë , ne krenohemi duke qenë Imazh Ekspert ne fushen e reklamave dhe te promocioneve . Ekipi i projektimit kompanisë tonë përfshin të gjitha logot dhe markat për tju ndihmuar ne krijimin e imazhit te duhur për ju . Ne mund t'ju ndihmojmë që vizioni juaj të kthehet në një shenjë të gjallë ndriçuar që me të vërtetë shpreh thelbin e identitetit tuaj .

Menaxhimi i Projekteve


Fokusi kryesor I ekipit tone të menaxhimit është për të siguruar që nevojat e konsumatorit janë përmbushur . Ata punojnë direkt me konsumatorin gjatë gjithë projektit . Ne jemi mësuar që të punojnë nën afate të ngjeshura dhe të sigurojmë që projekti juaj është bërë si duhet herën e parë .

Prodhimi


Stafi ynë është plotësisht i aftë të prodhoje të gjitha llojet e reklamave të ndërtuara me materialet e duhura . Makineria jone është cutting- edge dhe proceset janë të përshtatshme për prodhimin e të gjitha shenjat shpejt dhe me kosto efektive . Shembuj janë germa 3D , poster , parulla dhe flamuj , kanavace , ndërtuar në materiale të tilla si druri , alumini, shkumë , letër , dhe të gjitha llojet e substrakteve te pecigllazit *ACRYLIC . Përveç kësaj si dhe shenjat ndriçuar, shenjat rrugore , shenjat monumentale, sinjalistike, germa 3D me vakum , germa neoni, dhe reklama me adesiv te ndricuar ose jo . Ne gjithashtu të trajtojmë të gjitha llojet e skenarëve që kërkojnë bojë per lyerje.